Кондратець Інна

Про тренера

Старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук

31 рік – педагогічний стаж у дошкільній освіті

13 років займається питанням рефлексії в особистісній і професійній діяльності педагога

У різні роки була тренеркою на фестивалях: освітніх технологій “Перспектива”; педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок (ОЗОН)”; “Паросток” (м. Київ); “Фестиваль сімейних цінностей” (м. Рівне) та ін.

У тренерській скарбничці – тренінги і вебінари від Тренінгового центру СУТО; заходи для членів Всеукраїнської громадської організації “Асоціація працівників дошкільної освіти”, педагогів закладів дошкільної й шкільної освіти.

Дипломований арттерапевт (річний курс теорії і практики в Олени Тараріної).

Улюблені заняття: читання, відвідування художніх виставок і театральних вистав; участь у вебінарах і лекціях мистецького та психологічного спрямування; походи.

Гасло життя: сковородинське “Живи, як учиш”.

Тематика

МИСТЕЦТВО ЗАПИТАНЬ ЯК МАРКЕР СФОРМОВАНОЇ РЕФЛЕКСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: дати інформацію про сутність, структуру етапи сформованості рефлексивної культури педагога; окреслити види запитань та їхню роль в особистісній і професійній сферах; створити умови для закріплення матеріалу засобом арт технік і рефлексійного тренажеру.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар’єрою, критично мислити (підприємницька компетентність); здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних групі різного рівня (соціальна компетентність); здатність до творчого самовираження (культурна компетентність).

Фахові: здатність до цілевизначення, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього процесу (прогностична компетентність); здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності; здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту (здатність до навчання впродовж життя); здатність до командної взаємодії (педагогічне партнерство).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення тренінгу

“МИСТЕЦТВО ЗАПИТАНЬ ЯК МАРКЕР СФОРМОВАНОЇ РЕФЛЕКСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

 

Усього

годин

Теорія

Практика

 1. Знайомство. Цілевизначення (перспективна рефлексія). Обговорення правил. Закон 5 запитань з теорії критичного мислення

 

0,25

 

0,25

 

0,5

2. Розкриття феномену “рефлексійна культура”, структури, етапів формування

 

1,0

 

 

1,0

3. Хвилинка-рефлексинка 0,25 0,25
4. Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО” 

 

 

0,5

 

0,5

5. Мистецтво запитань: історичні витоки та сучасні аспекти явища. Категорії запитань.

 

1,0

 

 

1,0

6. Робота в малих групах 1,0 1,0
7. Хвилинка-рефлексинка 0,25 0,25
8. Психолого-педагогічний симбіоз: рефлексія+запитання+арттехніки 1,0 1,0
9. Узагальнювальна рефлексія  0,5 0,5
Усього 2,25 3,75 6,0

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення феноменів “професійний шлях”, “провідник”.

Розуміння поняття “рефлексія” та ролі рефлексії у власній професійній діяльності.

Знання механізмів практичного застосування рефлексії в професійній сфері.

Уміння формулювати рефлексійні запитання собі та іншим.

Вартість – 500 грн з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

САМООЦІНКА ЧИ САМОЦІННІСТЬ? РЕФЛЕКСІЙНІ КЛЮЧІ ДЛЯ НЕСПОДІВАНИХ ВІДКРИТТІВ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: дати можливість учасникам/учасницям по-іншому усвідомити поняття самооцінки й самоцінності; розкрити феномен рефлексії та її ролі у формуванні самоцінності; створити умови для закріплення матеріалу засобом рефлексійного тренажеру та рольових етюдів.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар’єрою, критично мислити (підприємницька компетентність); здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності (лідерська компетентність); здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних групі різного рівня (соціальна компетентність).

Фахові: здатність до цілевизначення, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього процесу (прогностична компетентність); здатність до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії; здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність); здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту; здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності (здатність до навчання впродовж життя); здатність до командної взаємодії (педагогічне партнерство).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення тренінгу

“САМООЦІНКА ЧИ САМОЦІННІСТЬ? РЕФЛЕКСІЙНІ КЛЮЧІ ДЛЯ НЕСПОДІВАНИХ ВІДКРИТТІВ”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

Усього

годин

Теорія

Практика

1.

Знайомство. Цілевизначення (перспективна рефлексія). Обговорення правил

 

0,25

 

0,25

 

0,5

2.

Рефлексійна таблиця “ЗХД” (знаю, хочу дізнатися, дізнався / дізналася 

0,25

0,25

3.

Поняття самооцінки, закони формування (життєві позиції), види самооцінки. Драйвери (базові психологічні установки), які визначають тип самооцінки

 

1,0

 

 

1,0

4.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

5.

Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО” 

0,5

0,5

6.

Феномен самоцінності й роль рефлексії в її формуванні

1,0

1,0

7.

Робота в малих групах

1,0

1,0

8.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

9.

Рольовий театр: 7 рефлексійних ключів для самоцінності

0,75

0,75

10.

Узагальнювальна рефлексія 

0,5

0,5

Усього

2,25

3,75

6,0

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення понять “самооцінка”, “самоцінність”, “життєва позиція”, “психологічні драйвера”.

Розуміння поняття “рефлексія” та ролі рефлексії у формуванні самоцінності.

Знання механізмів практичного застосування рефлексії в особистісній та професійній сферах.

Уміння в процесі виконання практичних вправ побачити перспективи власного саморозвитку й саморозгортання.

Вартість – 500 грн з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПЕДАГОГА: ВІД РЕФЛЕКСІЇ ДО ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: дати інформацію про поняття “саморегуляція”, “емоційний інтелект” та етапи їхнього формування; створити умови для конструктивного діалогу особистості із внутрішнім “Я” засобом рефлексійних вправ і арт технік; стимулювати учасників / учасниць до прояву свідомої саморегуляції та формування емоційного інтелекту.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар’єрою, критично мислити (підприємницька компетентність); здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних групі різного рівня (соціальна компетентність); здатність до творчого самовираження (культурна компетентність).

Фахові: здатність до цілевизначення, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього процесу (прогностична компетентність); здатність до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії; здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність); здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту; здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності (здатність до навчання впродовж життя); здатність до командної взаємодії (педагогічне партнерство).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення тренінгу

“САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПЕДАГОГА: ВІД РЕФЛЕКСІЇ ДО ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

 

Усього

годин

Теорія

Практика

1.

Знайомство. Цілевизначення (перспективна рефлексія). Обговорення правил

 

0,25

 

0,25

 

0,5

2.

Емоційна рефлексія (вправи)

0,25

0,25

3.

Поняття саморегуляції: визначення, методи, способи, техніки. Об’єкти саморегулювання (думки, мислення; слова, мовлення; дії, вчинки; емоції, почуття, реакції)

 

1,0

 

 

1,0

4.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

5.

Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО”

0,5

0,5

6.

Феномен емоційного інтелекту та його синергія з рефлексією

1,0

1,0

7.

Робота в малих групах

0,75

0,75

8.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

9.

Арт Майстерня: від рефлексії до сформованого емоційного інтелекту 

1,0

1,0

10.

Узагальнювальна рефлексія 

0,5

0,5

Усього

2,25

3,75

6,0

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення понять “саморегулювання”, “емоційний інтелект”, “життєва позиція”, “психологічні драйвера”.

Розуміння поняття “рефлексія” та ролі рефлексії у формуванні емоційного інтелекту та здійснення саморегулювання.

Знання механізмів практичного застосування рефлексії в особистісній та професійній сферах.

Уміння бачити в собі та інших різні рівні “емоційних тонів”, прояви емоційних реакцій і знаходити засоби врегулювання емоційного настрою. 

Вартість – 500 грн з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ: РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ ЯК НАДІЙНОГО ПРОВОДНИКА - онлайн-майстерка в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн-майстерки: визначити квінтесенцію дефініцій “професійний шлях”, “рефлексія”, “провідник”; усвідомити сутність означених  понять за допомогою арт технік і рефлексійного тренажеру.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстерка в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована онлайн-майстерка:

Загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар’єрою, критично мислити (підприємницька компетентність); здатність усвідомлювати свої професійні можливості та діяти на основі етичних міркувань (етична компетентність); здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності (лідерська компетентність).

Фахові: здатність до цілевизначення, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього процесу (прогностична компетентність); здатність до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії; здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність); здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту; здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності (здатність до навчання впродовж життя).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення онлайн-майстерки

“ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ: РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ ЯК НАДІЙНОГО ПРОВІДНИКА”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

 

Усього

годин

Теорія

Практика

1.

Вступ. Озвучення алгоритму майстерки та цілевизначення. Арттехніка “Асоціативний образ професійного шляху”

 

 

0,25

 

0,25

2.

Сутність поняття “рефлексія”. Види рефлексії. Категоріальне поле дефініції “рефлексія”

 

0,5

 

 

0,5

3.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

4.

Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО”

0,5

0,5

5.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

6.

Створення професійної “дорожньої карти” з рефлексійними позначками 

 

 

0,5

 

0,5

7.

Узагальнювальна рефлексія 

0,25

0,25

Усього

0,5

2,0

2,5

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення понять “професійний шлях”, “рефлексія”, “провідник”.

Розуміння ролі рефлексії у власній педагогічній діяльності.

Знання механізмів практичного застосування рефлексії в професійній сфері.

Уміння через практичні вправи та арт техніки бачити перспективну дорожню карту власного саморозвитку та саморозгортання.

Вартість – 300 грн з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

СТРАТЕГІЇ ТА АНТИСТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА - онлайн-майстерка в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн-майстерки: дати інформацію про поняття “рефлексійна культура”, наукові дослідження, присвячені означеному феномену; окреслити роль рефлексійної культури в педагогічній діяльності та розкрити її структуру, стратегії й антистратегії формування.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстерка в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована онлайн-майстерка:

Загальні: здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар’єрою, критично мислити (підприємницька компетентність); здатність усвідомлювати свої професійні можливості та діяти на основі етичних міркувань (етична компетентність).

Фахові: здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності, здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту (здатність до навчання впродовж життя); здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення онлайн-майстерки

“СТРАТЕГІЇ ТА АНТИСТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

 

Усього

годин

Теорія

Практика

1.

Вступ. Озвучення алгоритму майстерки та цілевизначення. Графічна рефлексія “Образ стратегії”

 

 

0,25

 

0,25

2.

Сутність поняття “рефлексійна культура”. Науковий та практичний вектор дефініції. Структура, антистратегії та стратегії формування рефлексійної культури 

 

0,5

 

 

0,5

3.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

4.

Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО”

0,5

0,5

5.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

6.

Створення ментальної мапи “Мої стратегії формування рефлексійної культури”

 

 

0,5

 

0,5

7.

Узагальнювальна рефлексія 

0,25

0,25

Усього

0,5

2,0

2,5

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення понять “стратегія”, “антистратегія”, “ментальна мапа саморозвитку”.

Розуміння ролі рефлексії, формування рефлексійної культури в особистісній та педагогічній діяльності.

Знання механізмів практичного застосування рефлексії в професійній сфері.

Уміння за допомогою рефлексійних тренажерів та ментальної мапи саморозвитку бачити “зони роботи” й перспективи саморозгортання.

Вартість – 300 грн з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

РЕФЛЕКСІЙНЕ КОЛО З ДІТЬМИ: РЕТРОНОВАЦІЯ ЧИ НОВА ФІЛОСОФІЯ? - онлайн-майстерка в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Інна Кондратець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; тренера Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн-майстерки: дати інформацію про поняття “рефлексія”, “емоційна рефлексія”, “рефлексійне коло”; ознайомити з методикою проведення рефлексійного кола з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку; закріпити знання про види запитань, зокрема, рефлексійні.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстерка в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована онлайн-майстерка:

Загальні: здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини (громадянська компетентність); здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді (соціальна компетентність).

Фахові: здатність обирати ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до запитів та потреб здобувачів освіти (організаційна компетентність); здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність); здатність організовувати психологічно безпечне освітнє середовище (здоров’язбережувальна компетентність).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти; початкової школи. 

Зміст –

Структурно-часовий алгоритм проведення онлайн-майстерки

“РЕФЛЕКСІЙНЕ КОЛО З ДІТЬМИ: РЕТРОНОВАЦІЯ ЧИ НОВА ФІЛОСОФІЯ?”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст

Вид діяльності

 

Усього

годин

Теорія

Практика

1.

Вступ. Озвучення алгоритму майстерки та цілевизначення. Ілюстраційна рефлексія “Коло”

 

 

0,25

 

0,25

2.

Історія використання кола як ефективної форми взаємодії з дітьми. Рефлексійне коло: традиція та унікальність. Види рефлексійних кіл, особливості проведення

 

0,5

 

 

0,5

3.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

4.

Авторський тренажер рефлексійних вправ “САМО”

0,5

0,5

5.

Хвилинка-рефлексинка

0,25

0,25

6.

Створення педагогічного портфоліо “Алгоритми рефлексійних кіл” 

 

 

0,5

 

0,5

7.

Узагальнювальна рефлексія 

0,25

0,25

Усього

0,5

2,0

2,5

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення ролі рефлексії у розвитку емоційної культури та самовизначенні дітей.

Розуміння методики використання рефлексійного кола з дітьми дошкільного (молодшого шкільного) віку.

Знання про особливості застосування рефлексійних запитань у спілкуванні з дітьми.

Уміння будувати алгоритми до різних видів рефлексійних кіл.

Вартість – 300 грн з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Відгуки

Дізналася, що таке рефлексія. На яких етапах можна використовувати рефлексійні кола і які є їх види. Як правильно будувати запитання для проведення цих кіл.

Тренінг “Як ефективно провести рефлексійне коло з дітьми” м. Суми, 20.08.2019

Вікторія Сенецька

учитель початкових класів, КУССШ І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми

Я задоволена! Тепер я точно знаю, що треба вчитися правильно ставити запитання, висловлювати свою думку, виконувати вправи практичного спрямування.

Дізналася для себе багато нового і корисного!

Тренінг “Як ефективно провести рефлексійне коло з дітьми” м. Суми, 20.08.2019

Оксана Дегтярьова

вихователь групи продовженого дня, КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми

Корисно, пізнавально, продуктивно!

Тренерка – завзята, ерудована, має свіжий погляд на сучасну українську освіту.

Тренінг “Як ефективно провести рефлексійне коло з дітьми” м. Суми, 20.08.2019

Ганна Бурсук

учитель початкових класів, КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми

Щира подяка!

Відчувається великий власний теоретичний і практичний досвід і бажання ним ділитися!

Тренінг “Як ефективно провести рефлексійне коло з дітьми” м. Суми, 20.08.2019

Лариса Шрамко

учитель початкових класів, КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, м. Суми

Тренерка – емоційна, досвідчена.

Я отримала багато позитивних вражень. Особливо від практичної діяльності!

Тренінг “Як ефективно провести рефлексійне коло з дітьми” м. Суми, 20.08.2019

Оксана Сахно

учитель початкових класів, КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".